Geo S.T. OÜ was issued with the certificate of a successful Estonian company in 2013.

Every year, the Krediidiinfo AS credit reference service, in collaboration with Experian, assesses Estonian companies based on their business performance. A Krediidiinfo rating is an assessment provided about a company, ascertained in the form of a cumulative score on business, financial and payment track record. According to the assessment provided, Geo S.T. achieved the credit Loe edasi…

Geo S.T. OÜ’s specialists are advising on surveys at the TSN1 and TSN2 nuclear reactors nearing completion in China.

Geo S.T. OÜ and AREVA NP renewed the contract concluded on 9 August 2011 to continue surveying consultancy during the construction of the TSN1 and TSN2 nuclear reactors being built in Guangdong Province in China. Geo S.T. OÜ’s surveyors are providing technical support for both the construction of a high-precision 3-D underlying network and the Loe edasi…

Scheduled external audit of the quality management system

24.05.2012 года компанией Lloyd’s Register Quality Assurance (Регистр Ллойда) в лице аудитора Андруса Вахера на предприятии был проведён очередной внешний аудит системы управления качеством. Аудит прошёл замечательно, поскольку не было выявлено несоответствий (NC – nonconformity), необходимости в исправлениях (RC – Required Correction) и в улучшениях (SFI – Scope for improvement). Результаты внешнего аудита подтвердили, что Loe edasi…

Geo S.T. became a member of ICC Estonia.

ICC Estonia has been created on the basis of the membership and directing bodies of the Estonian Trade Council. ICC is a unique global business organisation consolidating and representing participants in international business worldwide. For details, visit www.icc-estonia.ee

Uus raamleping Eesti Energia Võrguehitus AS-iga

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud uue töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Tallinna ja Maardu piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks. Eelmise aasta lepingu raames teostati töid 116-l erineval objektil.

Geodeetiliste punktide andmekogu muutub riiklikuks

15. detsembril kinnitas Vabariigi Valitsus geodeetiliste punktide andmekogu asutamise koos andmekogu põhimäärusega, mis muudab senise Maa-ameti sisemise andmekogu riiklikuks. Andmekogusse kantakse andmed geodeetiliste tööde, võrkude, punktide ning märkide kohta; lisaks geodeetiliste võrkude mõõtmisandmed ning andmed nende teisenduste kohta. Geodeetilised punktid* on olulised selleks, et ühtses koordinaat- ja kõrgussüsteemis täpselt määrata mistahes objekti asukoht. Igal geodeetilisel Loe edasi…

Jõustus Maa-ameti poolt ette valmistatud ja keskkonnaministri määrusega kinnitatud geodeetiline süsteem.

Geodeetilise süsteemi kasutamine on kohustuslik riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel, et oleks tagatud korrektne teave kogu Eestis ühtses süsteemis. Eestis kehtiv geodeetiline süsteem põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa koordinaatsüsteemil ETRS89. Täpsem info: https://www.riigiteataja.ee/akt/128102011003  

Geo S.T. OÜ 2011. aasta kehtiv krediidireiting on AA

Igal aastal hindab Krediidiinfo koostöös Experianiga Eesti ettevõtteid nende majandustulemuste põhjal. Vastavalt antud hinnangule on Geo S.T. 2011. aasta kehtiv krediidireiting AA (Väga hea). See tähendab, et Geo S.T. kuulub 10% Eesti edukamate ettevõtete hulka. Geo S.T. OÜ-le väljastati 2011. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus.

Geo S.T. OÜ on CLGE GA Tallinn sponsor

Geo S.T. OÜ toetab üritust CLGE General Assembly in Tallinn 16.-17.09.2011. CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) on Euroopa riikide geodeetide ja geomaatika valdkonna ühinguid ning liitusid ühendav organisatsioon. Ühingusse kuulub 34 liikmesriiki. Lisaks kõikidele EL riikidele on CLGE liikmeteks on ka Šveits, Norra, Island, Horvaatia, Venemaa, Moldova ja Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia. Delegaatide Loe edasi…

Videoklipid laserskaneerimisest

Valminud on videoklipid mõningatest Geo S.T. OÜ poolt skaneeritud objektidest: Ramboll Eesti AS tellimusel skaneeritud Keila sild Nordecon AS tellimusel skaneeritud ja modelleeritud Lennusadama angaaride   betoonkonstruktsioonid.

3D-skaneerimine muudab maailmapärandi igaveseks

http://forte.delfi.ee/news/digi/3d-skaneerimine-muudab-maailmaparandi-igaveseks.d?id=50546275&l=fplead

Lennusadama laserskaneerimine

Geo S.T. OÜ teostas Nordecon AS tellimusel Tallinna Lennusadama hoone betoonkonstruktsioonide laserskaneerimise. Töö eesmärgiks oli betoonkonstruktsioonide teostusmõõdistus. Välitöö teostati ühe päevaga. Skaneeriti ca 20 seisu. Saadud punktipilve mudelist on võimalik saada lõikeid ning koostada nii 2D jooniseid kui 3D cad-mudel.

Järvevana tee äärse ajutise raudtee monitooring seoses tunneli ehitusega

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Seoses ehitusobjekti „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine“ on OÜ Geo S.T. ja AS Merko Ehitus sõlminud tööettevõtulepingu, mis kohustab Geo S.T. seoses Järvevana tee alt ehitatava tunneli ehitamisega ning sulundseinade paigaldamisega teostama ajutiselt ümbersuunatud Ülemiste-Tallinn raudtee ja raudtee mulde geodeetilist monitooringut. Töö hõlmab ettevalmistustöid ja planeerimist, mille käigus paigaldatakse vajumisreeperid ja sulundseinadele monitooringuprismad (reflektorid) Loe edasi…

Laserskaneerimise koolitus Kehtna MTK maamõõtmise eriala õpilastele

13.05.2011 viidi Geo S.T. OÜ ruumides läbi laserskaneerimise koolitus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli maamõõtmise eriala õpilastele. 4 tunnise koolituse käigus tutvustati laserskaneerimise tehnoloogiat, lasrskannereid ning tööprotsessi alates ettevalmistusest kuni lõpptulemuseni. Praktilise tööna teostati välimõõdistus Geo S.T. OÜ laserskanneriga Leica ScanStation C10. Koolitusel osalesid Kehtna MTK poolt 8 õpilast ning 2 õpetajat – Ain Jõgi ja Loe edasi…

Kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit

06.05.2011 toimus ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi korraline välisaudit, mille viis läbi Lloyd’s Register Quality Assurance audiitor Andrus Vaher. Audit läks suurepäraselt kuna mittevastavusi (NC), korrigeerimis- (RC) ja parendusvaldkondi (SFI) ei leitud. Välisauditi tulemused tõestasid, et ettevõtte kvaliteedisüsteem toimib jätkuvalt efektiivselt ja vastab ISO 9001:2008 standardi nõuetele.

« Previous PageNext Page »