Jõustus Maa-ameti poolt ette valmistatud ja keskkonnaministri määrusega kinnitatud geodeetiline süsteem.

Geodeetilise süsteemi kasutamine on kohustuslik riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel, et oleks tagatud korrektne teave kogu Eestis ühtses süsteemis.

Eestis kehtiv geodeetiline süsteem põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa koordinaatsüsteemil ETRS89.

Täpsem info:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128102011003