Riigikogu võttis vastu ruumiandmete seaduse

Riigikogu võttis neljapäeval vastu Maa-ametis välja töötatud ruumiandmete seaduse, millega tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse ja luuakse õiguslikud alused Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuriga kooskõlas oleva Eesti ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamiseks.

Ruumiandmete seadus sätestab avaliku võimu kandjate kohustused enda kasutuses olevate ruumiandmete haldamisel, jagamisel teiste avaliku võimu kandjatega ja Euroopa Liidu institutsioonidega ning olemasolevate ruumiandmete avalikustamisel.

Ruumiandmete seadusega antakse vajalikud õigus- ja haldusnormid Eesti rahvusliku ruumiandmete infrastruktuuri loomiseks, mis on osaks üle-euroopalisest infrastruktuurist. Eesti ruumiandmete infrastruktuur põhineb Eesti geodeetilisel süsteemil, aadressiandmete süsteemil ja Eesti topograafia andmekogu andmetel.

Seadus sätestab geodeetilise süsteemi ja aadressiandmete süsteemi haldamise ning topograafiliste andmete hõive ja kasutusse andmise tingimused, ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamise koordineerimise ja aruandluse korralduse, koha-aadresside määramise riikliku järelevalve ning vastutuse geodeetiliste märkide kaitse nõuete rikkumise eest.

Ruumiandmete seadus loob alused ja eeldused ka riigi hallatavate ruumiandmete kasutusse andmiseks erasektorile ning riigi kogutud ruumiandmete pinnalt lisaväärtust pakkuvate ruumiandmeteenuste väljaarendamiseks ettevõtjate poolt. Seadus kohustab avaliku võimu kandjaid tegema nende valduses olevad ruumiandmekogumid kõigile kättesaadavaks, kasutades selleks loodud võrguteenuseid.