Ehitusgeodeesia

Geodeetilised tööd ehitusplatsil

Hoonete märkimistööd – hoone telgede märkimine, hoone detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine, ehitusaegne kontrollmõõdistamine.

Teede märkimistööd – ehitatavate teede ja tänavate mahamärkimine ja ehitusaegne kontrollmõõdistamine.

Tehnovõrkude märkimistööd – ehitatavate trasside mahamärkimine ja ehitusaegne kontrollmõõdistamine.

Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine.

Kontrollmõõdistamine – erinevad ehituslikud kontrollmõõdistamised.

Muud märkimistööd.

2010sugis-052

Teostusmõõdistamised ja teostusjooniste koostamine – (Tehtud tööd)

Teostusmõõdistamise puhul on tegemist ehitise asukoha ja tehniliste iseloomujoonte fikseerimise ja dokumenteerimisega, mille käigus valmib teostusjoonis.

Geodeedid teevad töid vastavalt “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale” ning trassivaldajate nõuetele.

Antud mõõdistamise võib jagada kaheks:

  1. Valminud objekti mõõdistamine: tehnovõrgud, teed, platsid või teised ehitised. Antud mõõdistamise tulemusel valmib nii paber-, kui ka digikandjal joonis, mis esitatakse ka kohalikule omavalitsusele.
  2. Valmimisel olev objekt: ehitusalused, vundamentide elemendid, betoonitööd, kandevkonstruktsioonid jne. Nende tööde väljundi kuju lepitakse kokku geodeedi ja tellija vahel.

Tööstus- ja tootmisrajatistes kõrgtäpsete 3D võrkude rajamine

Deformatsioonide uuringud ja vajumisvaatlused – (Tehtud tööd)

Raudtee ehitusega seotud geodeetilised tööd – (Tehtud tööd)

3D mudelite koostamine masinautomaatika jaoks