Author: Raili

Büroohoone ehitus Soomes

1.märtsil alustas Geo S.T. koostöös Soome ettevõtte Pentti Hannukainen Ky-ga geodeetilisi töid büroohoone ehitusel Käpyläs, Helsingis.

Riigikogu võttis vastu ruumiandmete seaduse

Riigikogu võttis neljapäeval vastu Maa-ametis välja töötatud ruumiandmete seaduse, millega tagatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse ja luuakse õiguslikud alused Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuriga kooskõlas oleva Eesti ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamiseks.

Ruumiandmete seadus sätestab avaliku võimu kandjate kohustused enda kasutuses olevate ruumiandmete haldamisel, jagamisel teiste avaliku võimu kandjatega ja Euroopa Liidu institutsioonidega ning olemasolevate ruumiandmete avalikustamisel.

Ruumiandmete seadusega antakse vajalikud õigus- ja haldusnormid Eesti rahvusliku ruumiandmete infrastruktuuri loomiseks, mis on osaks üle-euroopalisest infrastruktuurist. Eesti ruumiandmete infrastruktuur põhineb Eesti geodeetilisel süsteemil, aadressiandmete süsteemil ja Eesti topograafia andmekogu andmetel.

Seadus sätestab geodeetilise süsteemi ja aadressiandmete süsteemi haldamise ning topograafiliste andmete hõive ja kasutusse andmise tingimused, ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamise koordineerimise ja aruandluse korralduse, koha-aadresside määramise riikliku järelevalve ning vastutuse geodeetiliste märkide kaitse nõuete rikkumise eest.

Ruumiandmete seadus loob alused ja eeldused ka riigi hallatavate ruumiandmete kasutusse andmiseks erasektorile ning riigi kogutud ruumiandmete pinnalt lisaväärtust pakkuvate ruumiandmeteenuste väljaarendamiseks ettevõtjate poolt. Seadus kohustab avaliku võimu kandjaid tegema nende valduses olevad ruumiandmekogumid kõigile kättesaadavaks, kasutades selleks loodud võrguteenuseid.

AS Eesti Energia Võrguehituse raamleping geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa ja Järvamaa piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks.

Koolimaja ehitus Soomes

  Geo S.T. osutab ehitusgeodeetilist teenust Espoo linna Saunalahti koolimaja ehitusel.

 

Haabneeme kohaliku geodeetilise põhivõrgu taastamine

AS Lemminkäinen Eesti tellimusel teostas Geo S.T. perioodil august-oktoober 2010.a. seoses Rohuneeme tee rekonstrueerimisega hävinenud kohaliku geodeetilise põhivõrgu punktide taastamise. Hävinenud punktide asemele paigaldati 3 uut geodeetilise põhivõrgu punkti. Tööd teostati etteantud mahus vastavalt Maa-ameti juhendile „Kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimise ja rajamise juhend“ ja anti üle Tellijale tähtaegselt.

Logistikakeskuse ehitus Soomes

Geo S.T. osutab ehitusgeodeetilist teenust Sipoos logistikakeskuse ehitusel.

Geo S.T. osales 04.09.2010 Struve Meridiaanikaare talgupäeval Võiveres

04.09.2010 toimus Eesti Geodeetide Ühingu ja Struve meridiaanikaare punktide tähistamise töögrupi ühine tööpäevak tähise paigaldamiseks vajalike eeltööde tegemiseks Võivere punkti juures.
Talgupäeval osales ka kolm Geo S.T. töötajat, kes andisd oma panuse UNESCO maailmapärandisse kuuluva ajaloolise punkti tähistamiseks.
2010. a alguses esitati PRIA LEADER programmile projekt „F.G.W. Struve teostatud meridiaanikaare mõõtmise Simuna-Võivere baasjoone Võivere otspunkti ehitamine“. Projekt on saanud rahastamiseks positiivse otsuse ja ehitustöödega alustatakse 2011. a kevadel. Rohkem infot Struve meridiaanikaarest saab lugeda järgnevalt lingilt
http://et.wikipedia.org/wiki/Struve_geodeetiline_kaar

Alates 3.augustist töötab Geo S.T. OÜ kolmanda juhatuse liikmena Jüri Pärtna.

Jüri Pärtna on 1984.aastal lõpetanud Moskva Riikliku Geodeesia ja Kartograafia Ülikooli (MIIGAiK).
Jüri Pärtna on töötanud geodeedina Riiklikus Ehitusuuringute Instituudis (REI) ning AS-s Geoestonia. 1993.aastal asutas AS Geomark, mille ainuomanik ja juht oli kuni 2007.aastani, kui müüs ettevõtte enamusosaluse.
Jüri omab töökogemust Soomes, Venemaal, Ukrainas, Taanis.
1993-2004 oli Jüri Pärtna Eesti Geodeetide Ühingu juhatuse liige ja juhatuse esimees. Jüri on osalenud geodeesia ja maakorralduse kutsestandardite ning geodeesia valdkonna nõuete loomisel. Omab kutsekvalifikatsiooni Geodeet V.
Uue juhatuse liikme vastutusvaldkond on ettevõtte arendustegevus.

Väo raudteeviadukti monitooring

Seoses ehitusobjekti „E20 Loo Maardu teelõigu (km 9,0-17,4) rekonstrueerimine“ on OÜ Geo S.T. ja AS Merko Ehitus sõlminud tööettevõtulepingu, mis kohustab Geo S.T. teostama Väo raudteeviadukti geodeetilist monitooringut. Töö hõlmab ettevalmistustöid ja planeerimist, mille käigus rajatakse koostöös ehitajaga vaatlusjaamad, paigaldatakse raudteeviadukti sammastele monitooringuprismad ja vajumisreeperid. Monitooringut teostakse enne Väo raudteeviadukti ja Peterburi maantee alt tunneli rajamist, tunneli ehituse ajal ja hilisema ekspluatatsiooni käigus.

Geo S.T. Lõuna-Eesti kontor asub alates 1. juulist 2010 uuel aadressil

Riia mnt 24, tuba 306, Tartu 51010

Osakonna juhataja: Sven Pedaja (GSM 53088610).

« Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg »