Uudised

Uus raamleping Eesti Energia Võrguehitus AS-iga

Eesti Energia Võrguehitus AS ja Geo S.T. OÜ on sõlminud uue töövõturaamlepingu geodeetiliste mõõdistustööde teostamiseks Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Tallinna ja Maardu piirkonnas. Mõõdistustööd teostatakse geodeetiliste alusplaanide  koostamiseks, mis on vajalikud elektrivarustuse projekteerimiseks. Eelmise aasta lepingu raames teostati töid 116-l erineval objektil.

Geodeetiliste punktide andmekogu muutub riiklikuks

15. detsembril kinnitas Vabariigi Valitsus geodeetiliste punktide andmekogu asutamise koos andmekogu põhimäärusega, mis muudab senise Maa-ameti sisemise andmekogu riiklikuks. Andmekogusse kantakse andmed geodeetiliste tööde, võrkude, punktide ning märkide kohta; lisaks geodeetiliste võrkude mõõtmisandmed ning andmed nende teisenduste kohta. Geodeetilised punktid* on olulised selleks, et ühtses koordinaat- ja kõrgussüsteemis täpselt määrata mistahes objekti asukoht. Igal geodeetilisel punktil on koordinaadid, mille alusel koostatakse näiteks topograafilisi kaarte; tehakse ehituseelseid töid alates projektide koostamisest kuni ehitiste märkimiseni looduses; täpsustatakse kinnistu piire; kaardistatakse kaevandusalasid jne. Andmekogu on avalik ja kättesaadav kõigile huvilistele Maa-ameti geoportaali kaudu.

Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus on kättesaadav:
https://www.riigiteataja.ee/akt/127122011006

Jõustus Maa-ameti poolt ette valmistatud ja keskkonnaministri määrusega kinnitatud geodeetiline süsteem.

Geodeetilise süsteemi kasutamine on kohustuslik riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel, et oleks tagatud korrektne teave kogu Eestis ühtses süsteemis.

Eestis kehtiv geodeetiline süsteem põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud Euroopa koordinaatsüsteemil ETRS89.

Täpsem info:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128102011003

 

Geo S.T. OÜ 2011. aasta kehtiv krediidireiting on AA

Igal aastal hindab Krediidiinfo koostöös Experianiga Eesti ettevõtteid nende majandustulemuste põhjal.

Vastavalt antud hinnangule on Geo S.T. 2011. aasta kehtiv krediidireiting AA (Väga hea). See tähendab, et Geo S.T. kuulub 10% Eesti edukamate ettevõtete hulka.

Geo S.T. OÜ-le väljastati 2011. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistus.


Geo S.T. OÜ on CLGE GA Tallinn sponsor

Geo S.T. OÜ toetab üritust CLGE General Assembly in Tallinn 16.-17.09.2011.

CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) on Euroopa riikide geodeetide ja geomaatika valdkonna ühinguid ning liitusid ühendav organisatsioon. Ühingusse kuulub 34 liikmesriiki. Lisaks kõikidele EL riikidele on CLGE liikmeteks on ka Šveits, Norra, Island, Horvaatia, Venemaa, Moldova ja Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia. Delegaatide kaudu esindab CLGE 78-t organisatsiooni, mille liikmete koguarv ulatub sadadesse tuhandetesse. Lähemalt vt www.clge.eu.

Ürituse korraldaja on Eesti Geodeetide Ühing. EGÜ on asutatud 1926. Aastal ning ühendab isikuid, kelle tegevusala on seotud geomaatika, geodeesia, maakorralduse, territoriaaluuringute ja kaardistamisega. EGÜ on rahvusvaheliste organisatsioonide FIG (International Federation of  Surveyors) ja CLGE liige. Lähemalt vt www.egu.ee.

Tallinnas toimuva CLGE Peaassamblee teemaks on INSPIRE direktiiv, mille juurutamiseks Eestis on alates 15.02.2011 kehtestatud uus Ruumiandmete Seadus. Ruumiandmetest keskendutakse taristutele, eeskätt maa-aluste tehnovõrkude andmetele, nende kvaliteedile ja kättesaadavusele.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) eestvõttel on algatatud TehnoRajatiste AndmeHalduse (TRAH) projekt, mille eesmärgiks on sooritada jõuline hüpe Eesti tehnorajatiste andmete arenduses. Tehnorajatiste kasvav olulisus nõuab, et nende, valdavalt maa alla peidetud, elutähtsate rajatiste osas toimiksid kvaliteetseid andmeid sisaldavad kaasaegsed andmebaasid. Heade infosüsteemide olemasolu võimaldab avariide vältimise ning projekteerimise-ehitamise protsessi tõhustamise näol riigil ja tema kodanikel säästa olulisi ressursse.

Tehnorajatiste ruumiandmed tekivad geodeetide töö tulemusena, mistõttu on ka nemad huvitatud nimetatud andmete paremast haldamisest ja kättesaadavusest.

CLGE peaassambleel keskendutakse Euroopa riikide kogemustele kirjeldatud valdkonnas. Samuti on Eestil võimalus tutvustada meil hästi toimivaid süsteeme, aga leida ka ideid kitsaskohtade raviks.

Videoklipid laserskaneerimisest

Valminud on videoklipid mõningatest Geo S.T. OÜ poolt skaneeritud objektidest:

  • Ramboll Eesti AS tellimusel skaneeritud Keila sild

  • Nordecon AS tellimusel skaneeritud ja modelleeritud Lennusadama angaaride   betoonkonstruktsioonid.

Lennusadama laserskaneerimine

Geo S.T. OÜ teostas Nordecon AS tellimusel Tallinna Lennusadama hoone betoonkonstruktsioonide laserskaneerimise. Töö eesmärgiks oli betoonkonstruktsioonide teostusmõõdistus.

Välitöö teostati ühe päevaga. Skaneeriti ca 20 seisu. Saadud punktipilve mudelist on võimalik saada lõikeid ning koostada nii 2D jooniseid kui 3D cad-mudel.


Järvevana tee äärse ajutise raudtee monitooring seoses tunneli ehitusega

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine

Seoses ehitusobjekti „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine“ on OÜ Geo S.T. ja AS Merko Ehitus sõlminud tööettevõtulepingu, mis kohustab Geo S.T. seoses Järvevana tee alt ehitatava tunneli ehitamisega ning sulundseinade paigaldamisega teostama ajutiselt ümbersuunatud Ülemiste-Tallinn raudtee ja raudtee mulde geodeetilist monitooringut. Töö hõlmab ettevalmistustöid ja planeerimist, mille käigus paigaldatakse vajumisreeperid ja sulundseinadele monitooringuprismad (reflektorid) ning rajatakse vaatlusjaamad. Monitooringut teostakse tunneli ehitamise ajal ajutise raudtee piirkonnas.

Laserskaneerimise koolitus Kehtna MTK maamõõtmise eriala õpilastele

13.05.2011 viidi Geo S.T. OÜ ruumides läbi laserskaneerimise koolitus Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli maamõõtmise eriala õpilastele.
4 tunnise koolituse käigus tutvustati laserskaneerimise tehnoloogiat, lasrskannereid ning tööprotsessi alates ettevalmistusest kuni lõpptulemuseni.
Praktilise tööna teostati välimõõdistus Geo S.T. OÜ laserskanneriga Leica ScanStation C10.
Koolitusel osalesid Kehtna MTK poolt 8 õpilast ning 2 õpetajat – Ain Jõgi ja Erni Ajaots.
Koolituse viisid läbi Jüri Pärtna, Gunnar Grünbaum ja Tanel Baumann.

« Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg »